kunzima ukuthanda umuntu!


Name: phumzile | Country: kzn | Headline: kunzima ukuthanda umuntu! | Message: ungenzanjani uma uthanda umuntu ngenhliziyo yakho yonke kanti yena uyadlala nje